欢迎光临
我们一直在努力

百度文库古诗词大全拼音版首

1.古诗300首大全拼音版

01 咏鹅 骆宾王 é é é 鹅 , 鹅 , 鹅 , qū xiàng xiàng tiān gē 曲 项 向 天 歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ 白 毛 浮 绿 水 , hōng zhǎng bō qīng bō 红 掌 拨 清 波 。 02 敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。 tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03 春晓 孟浩然 chūn mián bù jué xiǎo 春 眠 不 觉 晓 , chù chù wén tí niǎo 处 处 闻 啼 鸟 。 yè lái fēng yǔ shēng 夜 来 风 雨 声 , huā luò zhī duō shǎo 花 落 知 多 少 。

04 回乡偶书 贺知章 shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí 少 小 离 家 老 大 回 , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。 ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí 儿 童 相 见 不 相 识 , xiào wèn kè cóng hé chù lái 笑 问 客 从 何 处 来 。

05 静夜思 李白 chuáng qián míng yuè guāng 床 前 明 月 光 , yí shì dì shàng shuāng 疑 是 地 上 霜 。 jǔ tóu wàng míng yuè 举 头 望 明 月 , dī tóu sī gù xiāng 低 头 思 故 乡 。

2.古诗300首大全拼音版

01 咏鹅 骆宾王é é é 鹅 , 鹅 , 鹅 , qū xiàng xiàng tiān gē 曲 项 向 天 歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ 白 毛 浮 绿 水 , hōng zhǎng bō qīng bō 红 掌 拨 清 波 。02 敕勒歌 北朝民歌chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。 tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03 春晓 孟浩然chūn mián bù jué xiǎo 春 眠 不 觉 晓 , chù chù wén tí niǎo 处 处 闻 啼 鸟 。 yè lái fēng yǔ shēng 夜 来 风 雨 声 , huā luò zhī duō shǎo 花 落 知 多 少 。

04 回乡偶书 贺知章shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí 少 小 离 家 老 大 回 , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。 ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí 儿 童 相 见 不 相 识 , xiào wèn kè cóng hé chù lái 笑 问 客 从 何 处 来 。

05 静夜思 李白chuáng qián míng yuè guāng 床 前 明 月 光 , yí shì dì shàng shuāng 疑 是 地 上 霜 。 jǔ tóu wàng míng yuè 举 头 望 明 月 , dī tóu sī gù xiāng 低 头 思 故 乡 。

3.带拼音古诗大全

1、敕勒歌chìlègē 北朝乐府běicháoyuèfǔ

敕勒川chìlèchuān,阴山下yīnshānxià,天似穹庐tiānshìqiónglú,笼盖四野lónggàisìyě。 天苍苍tiāncāngcāng,野茫茫yěmángmáng,风吹草低见牛羊fēngchuīcǎodījiànniúyáng。

2、咏yǒng 鹅é 骆jià宾bīn王wáng.

鹅é 鹅é 鹅é,曲qǔ项xiàng向xiàng天tiān歌gē。 白bái毛máo浮fú绿lǜ水shuǐ,红hóng掌zhǎng拨bō清qīng波bō。

3、咏yǒng 柳liǔ 贺知章hèzhīzhāng.

碧玉妆成一树高bìyùzhuāngchéngyīshùgāo,万条垂下绿丝绦wàntiáochuíxiàlǜsītāo。 不知细叶谁裁出búzhīxìyèshuícáichū,二月春风似剪刀èryuèchūnfēngsìjiǎndāo。

4、登dēng鹳guàn雀què楼lóu 王wáng之zhī涣huàn.

白bái日rì依yī山shān尽jìn,黄huáng河hé入rù海hǎi流liú。 欲yù穷qióng千qiān里lǐ目mù,更gèng上shàng一yì层céng楼lóu。

5、春chūn 晓xiǎo 孟浩然mènghàorán.

春眠不觉晓chūnmiánbùjuéxiǎo,处处闻啼鸟chùchùwéntíniǎo。 夜来风雨声yèláifēngyǔshēng,花落知多少huāluòzhīduōshǎo。

6、出chū 塞sāi 王昌龄wángchānglíng.

秦时明月汉时关qínshímíngyuèhànshíguān,万里长征人未还wànlǐchángzhēngrénwèihái。 但使龙城飞将在dànshǐlóngchéngfēijiāngzài,不教胡马度阴山bújiāohúmǎdùyīnshān。

7、鹿lù 柴chái 王维wángwéi.

空山不见人kōngshānbújiànrén,但闻人语响dànwénrényǔxiǎng。 返影入深林fǎnyǐngrùshēnlín,复照青苔上fùzhàoqīngtāishàng。

8、送元二使安西sòngyuánèrshǐānxī 王维wángwéi.

渭城朝雨浥轻尘wèichéngcháoyǔyàqīngchén,客舍青青柳色新kèshèqīngqīngliǔsèxīn。 劝君更尽一杯酒quànjūngèngjìnyībēijiǔ,西出阳关无故人xīchūyángguānwúgùrén。

9、九月九日忆山东兄弟jiǔyuèjiǔrìyìshāndōngxiōngdì 王维wángwéi.

独在异乡为异客dúzàiyìxiāngwéiyìkè,每逢佳节倍思亲měiféngjiājiébèisīqīn。 遥知兄弟登高处yáozhīxiōngdìdēnggāochù,遍插茱萸少一人biànchāzhūyúshǎoyīrén。

10、静夜思jìngyèsī 李白lǐbái.

床前明月光chuángqiánmíngyuèguāng,疑是地上霜yíshìdìshàngshuāng。 举头望明月jǔtóuwàngmíngyuè,低头思故乡dītóusīgùxiāng。

4.古诗75首大全带拼音古对今

小学必背古诗词带拼音75首1江南jiāng naacute;n(汉乐府hagrave;n yuegrave; fǔ) 江南可采莲jiāng naacute;n kě cǎi liaacute;n,莲叶何田田liaacute;n yegrave; heacute; tiaacute;n tiaacute;n!鱼戏莲叶间yuacute; xigrave; liaacute;n yegrave; jiān。

鱼戏莲叶东yuacute; xigrave; liaacute;n yegrave; dōng,鱼戏莲叶西yuacute; xigrave; liaacute;n yegrave; xī,鱼戏莲叶南yuacute; xigrave; liaacute;n yegrave; naacute;n, 鱼戏莲叶北yuacute; xigrave; liaacute;n yegrave; běi。2长chaacute;ng歌gē xiacute;ng行(汉乐府hagrave;n yuegrave; fǔ) qīng qīng yuaacute;n zhōng kuiacute; zhāo lugrave; dagrave;i rigrave; xī 青 青 园 中 葵, 朝 露 待 日 晞。

yaacute;ng chūn bugrave; deacute; zeacute; wagrave;n wugrave; shēng guāng huī 阳 春 布 德 泽, 万 物 生 光 辉。chaacute;ng kǒng quī jieacute; zhigrave;, kūn huaacute;ng huā yegrave; cuī 常 恐 秋 节 至, 焜 黄 华 叶 衰。

bǎi chuān dōng dagrave;o hǎi, heacute; shiacute; fugrave; xī guī 百 川 东 到 海, 何 时 复 西 归?shagrave;o zhuagrave;ng bugrave; nǔ ligrave;, lǎo dagrave; tuacute; shāng bēi 少 壮 不 努 力, 老 大 徒 伤 悲。3敕勒歌chigrave; legrave; gē(北朝民歌běi chaacute;o miacute;n gē) 敕勒川chigrave; legrave; chuān,阴山下yīn shān xiagrave;,天似穹庐tiān shigrave; qioacute;ng luacute;,笼盖四野loacute;ng gagrave;i sigrave; yě。

天苍苍tiān cāng cāng,野茫茫yě maacute;ng maacute;ng,风吹草低见牛羊fēng chuī cǎo dī xiagrave;n niuacute; yaacute;ng。4咏yǒng 鹅eacute;(唐taacute;ng)骆luoacute; 宾bīn 王waacute;ng 鹅eacute; 鹅eacute; 鹅eacute;,曲qǔ 项xiagrave;ng 向xiagrave;ng 天tiān 歌gē。

白baacute;i 毛maacute;o 浮fuacute; 绿lǜ 水shuǐ ,红hoacute;ng 掌zhǎng 拨bō 清qīng 波bō。5风fēng(唐taacute;ng)李lǐ 峤qiaacute;o 解jiě 落luograve; 三sān 秋qiū 叶yegrave; ,能neacute;ng 开kāi 二egrave;r 月yuegrave; 花huā。

过guograve; 江jiāng 千qiān 尺chǐ 浪lagrave;ng,入rugrave; 竹zhuacute; 万wagrave;n 竿gān 斜xieacute;。6咏柳yǒng liǔ(唐taacute;ng)贺知章hegrave; zhī zhāng 碧玉妆成一树高bigrave; yugrave; zhuāng cheacute;ng yī shugrave; gāo,万条垂下绿丝绦wagrave;n tiaacute;o chuiacute; xiagrave; lǜ sī tāo。

不知细叶谁裁出buacute; zhī xigrave; yegrave; shuiacute; caacute;i chū?二月春风似剪刀egrave;r yuegrave; chūn fēng sigrave; jiǎn dāo。7回huiacute;乡xiāng偶ǒu书shū(唐taacute;ng)贺知章hegrave; zhī zhāng shagrave;o xiǎo liacute; jiā lǎo dagrave; huiacute; 少 小 离 家 老 大 回 ,xiāng yīn wuacute; gǎi bigrave;n maacute;o cuī 乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

eacute;r toacute;ng xiāng jiagrave;n bugrave; xiāng shiacute; 儿 童 相 见 不 相 识 ,xiagrave;o wegrave;n kegrave; coacute;ng heacute; chugrave; laacute;i 笑 问 客 从 何 处 来 。8凉州词liaacute;ng zhōu ciacute;(唐taacute;ng)(王之涣waacute;ng zhī huagrave;n) 黄huaacute;ng 河heacute; 远yuǎn 上shagrave;ng 白baacute;i 云yuacute;n 间jiān,一yiacute; 片piagrave;n 孤gū 城cheacute;ng 万wagrave;n 仞regrave;n 山shān。

羌qiāng 笛diacute; 何heacute; 须xū 怨yuagrave;n 杨yaacute;ng 柳liǔ,春chūn 风fēng 不bugrave; 度dugrave; 玉yugrave; 门meacute;n 关guān。9登dēng 鹳guagrave;n 雀quegrave; 楼loacute;u(唐taacute;ng)(王waacute;ng 之zhī 涣huagrave;n) 白baacute;i 日rigrave; 依yī 山shān 尽jigrave;n,黄huaacute;ng 河heacute; 入rugrave; 海hǎi 流liuacute;。

欲yugrave; 穷qioacute;ng 千qiān 里lǐ 目mugrave;,更gegrave;ng 上shagrave;ng 一yigrave; 层ceacute;ng 楼loacute;u。10春chūn 晓xiǎo(唐taacute;ng)(孟megrave;ng 浩hagrave;o 然raacute;n) 春chūn 眠miaacute;n 不bugrave; 觉jueacute; 晓xiǎo,处chugrave;处chugrave;闻weacute;n啼tiacute;鸟niǎo。

夜yegrave;来laacute;i风fēng雨yǔ声shēng,花huā落luograve;知zhī多duō少shǎo。

5.古诗大全300首加上拼音的资源

1、《híng gōng 》《行宫》táng dài :yuán zhěn 唐代:元稹liáo luò gǔ háng gōng ,gōng huā jì mò hóng 。

寥落古行宫,宫花寂寞红。bái tóu gōng nǚ zài ,xián zuò shuō xuán zōng 。

白头宫女在,闲坐说玄宗。2、《xiàng sī 》《相思》táng dài :wáng wéi 唐代:王维hóng dòu shēng nán guó ,chūn lái fā jǐ zhī 。

红豆生南国,春来发几枝。yuàn jun duō cǎi xié ,cǐ wù zuì xiàng sī 。

愿君多采撷,此物最相思。3、《zá shī sān shǒu ·qí èr 》《杂诗三首·其二》táng dài :wáng wéi 唐代:王维jun zì gù xiāng lái ,yīng zhī gù xiāng shì 。

君自故乡来,应知故乡事。lái rì qǐ chuāng qián ,hán méi zhe huā wèi ?来日绮窗前,寒梅著花未?4、《lù chái 》《鹿柴》táng dài :wáng wéi 唐代:王维kōng shān bú jiàn rén ,dàn wén rén yǔ xiǎng 。

空山不见人,但闻人语响。fǎn jǐng rù shēn lín ,fù zhào qīng tái shàng 。

返景入深林,复照青苔上。5、《yuàn qíng》《怨情》táng dài :lǐ bái 唐代:李白měi rén juàn zhū lián ,shēn zuò pín é méi 。

美人卷珠帘,深坐颦蛾眉。dàn jiàn lèi hén shī ,bú zhī xīn hèn shuí 。

但见泪痕湿,不知心恨谁。

6.小学生必背古诗词80首(有注拼音)有哪些

咏鹅 骆宾王é é é鹅 , 鹅 , 鹅 ,qū xiàng xiàng tiān gē曲 项 向 天 歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ白 毛 浮 绿 水 ,hōng zhǎng bō qīng bō红 掌 拨 清 波 。敕勒歌 北朝民歌chì lè chuān yīn shān xià敕 勒 川 , 阴 山 下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě天 似 穹 庐 ,笼 盖 四 野 。tiān cāng cāng yě máng máng天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng风 吹 草 低 见 牛 羊 。

春晓 孟浩然chūn mián bù jué xiǎo春 眠 不 觉 晓 ,chù chù wén tí niǎo处 处 闻 啼 鸟 。yè lái fēng yǔ shēng夜 来 风 雨 声 ,huā luò zhī duō shǎo花 落 知 多 少 。

回乡偶书 贺知章shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí少 小 离 家 老 大 回 ,xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí儿 童 相 见 不 相 识 ,xiào wèn kè cóng hé chù lái笑 问 客 从 何 处 来 。

静夜思 李白chuáng qián míng yuè guāng床 前 明 月 光 ,yí shì dì shàng shuāng疑 是 地 上 霜 。jǔ tóu wàng míng yuè举 头 望 明 月 ,dī tóu sī gù xiāng低 头 思 故 乡 。

忆江南 白居易jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù céng ān江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ日 出 江 花 红 胜 火 ,chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán春 来 江 水 绿 如 蓝 ,néng bù yì jiāng nán能 不 忆 江 南 ?游子吟 孟郊cí mǔ shǒu zhōng xiàn慈 母 手 中 线 ,yóu zǐ shēn shàng yī游 子 身 上 衣 。

lín xíng mì mì féng临 行 密 密 缝 ,yì kǒng chí chí quī意 恐 迟 迟 归 。shuí yán cùn cǎo xīn谁 言 寸 草 心 ,bào dé sān chūn huī报 得 三 春 晖 ?古朗月行(节选)李白xiǎo shí bù shí yuè小 时 不 识 月 ,hū zuò bái yù pán呼 作 白 玉 盘 。

yòu yí yáo tái jìng又 疑 瑶 台 境 ,fēi zài qīng yún duān飞 在 青 云 端 。元日 王安石bào zhú shēng zhōng yī suì chú爆 竹 声 中 一 岁 除 ,chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū春 风 送 暖 入 屠 苏 。

qiān mén wàn hù tóng tóng rì千 门 万 户 曈 曈 日 ,zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú总 把 新 桃 换 旧 符 。登鹳雀楼 王之涣bái rì yī shān jìn白 日 依 山 尽 ,huáng hé rù hǎi liú黄 河 入 海 流 。

yù qióng qiān lǐ mù欲 穷 千 里 目 ,gèng shàng yī céng lóu更 上 一 层 楼 。

7.带拼音的小学生必背古诗词80首

▪ 长歌行▪ 七步诗▪ 敕勒歌▪ 咏鹅▪ 回乡偶书▪ 咏柳▪ 凉州词▪ 登鹳雀楼▪ 春晓▪ 宿建德江▪ 凉州词▪ 出塞▪ 从军行▪ 芙蓉楼送辛渐▪ 鹿柴▪ 竹里馆▪ 送元二使安西▪ 九月九日忆山东兄弟▪ 别董大▪ 静夜思▪ 古朗月行▪ 望庐山瀑布▪ 赠汪伦▪ 独坐敬亭山▪ 黄鹤楼送孟浩然之广陵▪ 早发白帝城▪ 秋浦歌▪ 望天门山▪ 闻官军收河南河北▪ 绝句其二▪ 赠花卿▪ 江南逢李龟年▪ 春夜喜雨▪ 绝句其一▪ 江畔独步寻花▪ 逢雪宿芙蓉山主人▪ 江雪▪ 寻隐者不遇▪ 枫桥夜泊▪ 渔歌子▪ 寒食▪ 滁州西涧▪ 塞下曲▪ 游子吟▪ 竹枝词▪ 乌衣巷▪ 望洞庭▪ 浪淘沙▪ 赋得古原草送别▪ 忆江南▪ 悯农其一▪ 悯农其二▪ 山行▪ 清明▪ 江南春▪ 秋夕▪ 乐游原▪ 商山早行▪ 元日▪ 泊船瓜洲▪ 梅花▪ 望湖楼醉书▪ 饮湖上初晴后雨▪ 惠崇春江晓景▪ 题西林壁▪ 夏日绝句▪ 示儿▪ 秋夜将晓出篱门迎凉有感▪ 小池▪ 晓出净慈寺送林子方▪ 四时田园杂兴▪ 春日▪ 菩萨蛮▪ 题临安邸▪ 游园不值▪ 墨梅▪ 石灰吟▪ 咏喇叭▪ 竹石▪ 己亥杂诗。

8.带拼音的《唐诗300首》

春晓 孟浩然chūn mián bù jué xiǎo 春 眠 不 觉 晓 , chù chù wén tí niǎo 处 处 闻 啼 鸟 。

yè lái fēng yǔ shēng 夜 来 风 雨 声 , huā luò zhī duō shǎo 花 落 知 多 少 。 回乡偶书 贺知章shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí 少 小 离 家 老 大 回 , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí 儿 童 相 见 不 相 识 , xiào wèn kè cóng hé chù lái 笑 问 客 从 何 处 来 。 静夜思 李白chuáng qián míng yuè guāng 床 前 明 月 光 , yí shì dì shàng shuāng 疑 是 地 上 霜 。

jǔ tóu wàng míng yuè 举 头 望 明 月 , dī tóu sī gù xiāng 低 头 思 故 乡 。咏鹅 骆宾王é é é鹅 ,鹅 , 鹅 ,qū xiàng xiàng tiān gē曲 项 向 天 歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ白 毛 浮 绿 水 ,hōng zhǎng bō qīng bō红 掌 拨 清 波 。敕勒歌 北朝民歌chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。 tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见 牛 羊 。

《唐诗300首》介绍:《唐诗三百首》是一部流传很广的唐诗选集。唐朝(618年—907年)二百九十年间,是中国诗歌发展的黄金时代,云蒸霞蔚,名家辈出,唐诗数量多达五万首。

孙琴安《唐诗选本六百种提要·自序》指出,“唐诗选本经大量散佚,至今尚存三百余种。当中最流行而家传户晓的,要算《唐诗三百首》。”

《唐诗三百首》选诗范围相当广泛,收录了77家诗,共311首,在数量以杜甫诗数多,有38首、王维诗29首、李白诗27首、李商隐诗22首。是仿《诗经》三百篇(共311篇)之作,从前是家弦户诵的儿童诗教启蒙书,所以比较浅显,读者容易接受,俗话说:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”

(原序作:“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟。”)是中小学生接触中国古典诗歌最好的入门书籍。

推荐诗歌作者简介:孟浩然(689—740),名浩,字浩然,号孟山人,襄州襄阳(现湖北襄阳)人,世称孟襄阳。因他未曾入仕,又称之为孟山人,是唐代著名的山水田园派诗人。

孟浩然生当盛唐,早年有志用世,在仕途困顿、痛苦失望后,尚能自重,不媚俗世,修道归隐终身。曾隐居鹿门山。

40岁时,游长安,应进士举不第。曾在太学赋诗,名动公卿,一座倾服,为之搁笔。

开元二十五年(737)张九龄招致幕府,后隐居。孟诗绝大部分为五言短篇,多写山水田园和隐居的逸兴以及羁旅行役的心情。

其中虽不无愤世嫉俗之词,而更多属于诗人的自我表现。李白(701年-762年) ,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《早发白帝城》等多首。

贺知章(约659年— 约744年),字季真,晚年自号四明狂客,越州永兴(今浙江杭州萧山区)人。唐代著名诗人、书法家。

少时就以诗文知名。武则天证圣元年(695年)中乙未科状元,授予国子四门博士,迁太常博士。

后历任礼部侍郎、秘书监、太子宾客等职。骆宾王(约638—684),字观光,汉族,婺州义乌(今浙江义乌)人,唐代诗人,与王勃、杨炯、卢照邻合称“初唐四杰”。

又与富嘉谟并称“富骆”。他辞采华胆,格律谨严。

长篇如《帝京篇》,五七言参差转换,讽时与自伤兼而有之;小诗如《于易水送人》,二十字中,悲凉慷慨,余情不绝。北朝民歌是指南北朝时期北方文人所创作的作品,其内容丰富,语言质朴,风格粗犷豪迈,主要收录在《乐府诗集》中,今存60多首。

其代表作《木兰诗》等还入选了人教版教材,成为了脍炙人口的名篇。

百度文库古诗词大全拼音版首插图

赞(0)
未经允许不得转载:网之门文学网 » 百度文库古诗词大全拼音版首